Списание на Институт за модерността (ISSN 1313-9835)

Аз-ът и времето в романа "Пленницата" на Марсел Пруст

Автор:
Николай Узунов – студент-магистър по История на философията в СУ"Климент Охридски"

Резюме:
Статията "Аз-ът и времето в романа 'Пленницата' на Марсел Пруст" е феноменологично изследване на романа на Пруст, което цели да покаже, по какъв начин един обект (вещ, човек) се преживява във времето и как съзнанието (Аз-ът) остава идентичен в целия поток на преживяванията. Абстрактните понятия, с които философите боравят (Кант, Бергсон) имат своите основания в т.нар. 'жизнен свят' (Хусерл), а романът притежава се засяга проблемът и за границите между философия и литература – доколко те адекватно са третирани до момента.

Текстът е разделен на две глави с въвеждащ увод и заключение; в увода е изяснено как Пруст разбира понятието време и как го употребява в "Изгубеното време". Първата глава конкретно засяга самото време и начина на преживяване на обект във времето. Тук е разгледан и проблемът за паметта и субектът, който трябва да си спомня своите преживявания. Проблематиката на втората глава е ориентирана изцяло към тематиката за 'Аз'-а и неговата времева идентичност в многообразните преживявания на действителността; оттук е изведено и отношението ' герои-Разказвач', което е централно в "Изгубеното време".

Пълен текст:
Аз-ът и времето в романа "Пленницата" на Марсел Пруст PDF файл, 362КБ

Ключови думи:
време, съзнание, навик, Пруст, Аз

Публикувано в:
Списание на Институт за модерността, брой 6 "Време и субективност. Пруст, Музил, Венезис" / януари 2011, issn 1313-9835